Poznaj projekt planu dla rejonu ulicy Burakowskiej

Od 22 listopada do 29 grudnia 2017 trwa wyłożenie projektu planu miejscowego rejonu ulicy Burakowskiej. Do 18 stycznia 2018 r. złóż uwagi do projektu planu do Prezydenta m.st. Warszawy, za pośrednictwem Biura Architektury i Planowania Przestrzennego.

Pamiętaj, by zgłosić uwagi na piśmie, osobiście lub pocztą. Formularz do zgłaszania uwag znajduje się na stronie dotyczącej wyłożenia planu.

Dostępna tu prezentacja online jest streszczeniem zapisów planu miejscowego.

Pełny tekst i rysunek planu dostępne są na stronie dotyczącej wyłożenia planu.